Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde i SIS den 28.11.2017

Bestyrelsesmøde i Svendborg Idræts Samvirke

Tirsdag den 28. november 2017 kl. 17.00 på Hotel Ærø med efterfølgende julefrokost fra ca. kl. 18.30.

Tilstede: Preben Juhl Rasmussen, Jørn Hansen, Ib Oldrup, Jan Find Petersen, Bent Pedersen, Herdis Linde Jensen, Michael Bisbo, Karin Olsen, Charlotte Troensegaard, Birgit Sørensen, Jacob Kramer, Bjarne Abildtrup

Fraværende med afbud: Anders Jensen, Ove Boenæs og Niels Kildelund

 

1.Godkendelse af dagsorden og eventuelle tilføjelser – PJR

Dagsorden godkendt

 

 1. Svendborg Sportsfestival 2018 – JFP/CT/IO/JK/PJR
  Behandling af punkt og bevilling på FOU-mødet, den 16. nov. 2017

JFP orienterede omkring baggrunden/behandling/bevilling omkring kr. 300.000,- til Sportsfestivalen for 2018 i Folkeoplysningsudvalget, beløbet udbetales efter nærmere aftale til SIS, der har overtaget Svendborg Sportsfestival.

Folkeoplysningsudvalget har i relation til bevillingen ønsket , at kulturen samt det øvrige folkeoplysende område søges inddraget i arrangementet.

På Styregruppemødet blev regnskab for 2017 forelagt. Der overføres midler er fra SIS til Sportsfestivalen, således at regnskabet 2017 balancerer.

Da midlerne til afholdelse af Sportsfestivalen nu er tilstede, indledes arbejdet med ansættelse af projektleder, som gerne skulle falde på plads i december måned, med ansættelse fra først i det kommende år.

På Styregruppemødet lagde gruppen op til, at sammensætningen fremover skulle være:

1 repræsentant fra DGI

1 repræsentant fra Folkeoplysningsudvalget

2 repræsentanter fra SG

2 repræsentanter fra SIS,  som samtidig tager formandsposten

 

Efter aftale med SG forventes det, at projektlederen bliver placeret i SG-huset.

Derudover lagde styregruppen vægt på, at der i 2018 fokuseres på nedsættelse af arbejdsgrupper.

Styregruppens formål er at sætte visionen og strategien for projektet.

Efter drøftelse i bestyrelsen omkring Styregruppens størrelse og formandsjobbet, ønsker SIS, at nuværende repræsentanterne i den tidligere styregruppe Preben Juhl Rasmussen som ny formand, Ib Oldrup og Charlotte Troensegaard fortsætter det kommende år, så Styregruppen fremover kommer til at bestå af 7 medlemmer.

Bestyrelsen godkendte herefter formelt overtagelse af Sportsfestivalen.

Dog med bemærkningen om, at der heller ikke fremover tages økonomiske midler fra idrætten til finansiering af sportsfestivallen.

 

3. Forberedelse til SIS´s repræsentantskabsmøde den 19. marts 2018 i kantinen på Svendborg Rådhus – PJR

Forslag til vedtægtsændringer og forslag til nyt navn.

Forslag til vedtægtsændringer vil blive udarbejdet i forretningsudvalget og forelagt bestyrelsen på næste møde i januar 2018. Det nye logo for SIS er vedtaget

Forslagene til nyt navn er:

 • Idrætten i Svendborg
 • Sport og Idræt i Svendborg
 • Sporten i Svendborg

Efter afstemning i bestyrelsen indstilles det nye navn, Sport og Idræt i Svendborg til repræsentantskabsmødet i marts 2018

 

 1. DIF-undersøgelse – JFP

Gennemgang af mulige fokuspunkter, hvor det især blev bemærket, at reservationssystemet ikke fungerede optimalt.

Tilfredshedsundersøgelsen viser en særdeles stor fremgang for Svendborg Kommune og i den forbindelse fremlagde JFP en beskrivelse af de utrolig mange idrætslige tiltag, der har været i perioden 2013 – 2017

5. Inputs til formandsmøde i Svendborg Kommune – PJR

Inputs fra bestyrelsen til formandsmødet mandag den 4. december med formændene for EBK-udvalget Folkeoplysningsudvalget, Haludvalget og SIS amt Søren Thorsager og Claus Sørensen fra administrationen.

Ønske om etablering af koordinerende kalendersystem

Onlinesystemet med udlejning er ikke tilfredsstillende

Punkter i DIF-undersøgelsen til vurdering

Koordinering med Sport og Uddannelse om udviklingen, evt. 2 årlige møder

25-årsreglen

Vi kan se at mange instruktører skaber merliv i klubberne, kan der fokuseres på fællesnævner f.eks. skabe bedre værktøjer omkring instruktører

 

 1. Nyt fra Eliterådet – NK

Intet nyt – næste møde den 4. december

 

 1. Nyt fra Kultur og FritidBA

Ansættelse af ny projektleder til Landsstævnet er ved at være på plads.

Husk bestyrelsen har mulighed for at deltage på et opsamlingsmøde omkring Landsstævnet i Ålborg, mødet afholdes den 7. december med senest tilmeldingsfrist 29. november.

Invitation er udsendt.

 

 

 1. Nyt fra FUPJR/OB
  Ansøgninger til talentpuljen.

Ingen ansøgninger

 

 1. Nyt fra FOUJFP

Resultat af valgmøde til Folkeoplysningsudvalget 2018 – 2021

Følgende blev indstillet:
Herdis Linde Jensen,suppleant Charlotte Troensegaard

Birgit Sørensen, suppleant Karin Olsen

Preben Juhl Rasmussen, suppleant Bente Skytte

Frank Müller Bøgh, suppleant Peter Bang

Jan Find Petersen, suppleant Bent Rasmussen

 

Udlodning af midler:

Ollerup Gymnastikforening har fået kr. 50.000 til 3 år af deres forsøgsprojekt

11 klubber har taget imod energitjek

Fra renoveringspuljen til klubhuse samt lokaler har Folkeoplysningsudvalget uddelt:

Roklubben, kr. 37.000 til vinduer

Stenstrup Idrætsforening, kr.79.000

Tved Boldklub,  kr.17.500,-

Folkeoplysningsudvalget har udarbejdet retningslinjer for modtagelse af tilskud til sommerferieaktiviteter gældende fra 2018. Retningslinjerne udsendes til klubberne i januar 2018.

 

 1. Eventuelt

Fastsættelse af dato for næste møde, som bliver den 22. januar 2018,

På næste møde præsenteres forslag til mødekalender for hele året 2018.

 

SIS og idrætsklubberne har modtaget en invitation om et møde den 6. december omkring nyt Skyttehus fra Svendborg Skyttekreds.

Den 12. februar laves et Foreningspirationsmøde/Netværksmøde i forlængelse af visionen “Bevæg dig for livet.”