Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk
Bestyrelsesmøde 29.11.22

Referat af bestyrelsesmøde i SIS den 29.11.2022

Referat

 

Til stede: Karin Olsen, Heidi Bruun, Ib Oldrup, Jan Find Petersen, Herdis Linde Jensen, Ove Boenæs, Jens Pedersen, Bente Skytte, Rico Busk, Preben Juhl Rasmussen, Hans Ole Olsen, Henrik Dyrebjerg, Charlotte Troensegaard

Afbud: Jacob Cramer, Brian Lorenzen

 1. Formanden bød velkommen og dagsorden blev godkendt.
 2. Referat af møde 25.10.2022, godkendt
 3. Samarbejdsaftale med Team Danmark. P.gr.a. den korte høringsfase og svarfrist, kan bestyrelsen ikke kommentere på aftalen. Bestyrelsen retter henvendelse om, at der fremover afsættes fornøden tid og således tages hensyn til høringsparters mødekalender.
 1. Der er sparet ca 1,2 mill kr på Folkeoplysningsområdet. Styregruppen vender tilbage, når de økonomiske rammer kendes. SIS efterlyser SPULT`s fysiske placering og træffetider.
 2. Renoveringspuljen v. Jan Find. De 346.000 kr, som var afsat på budget 2023, er sparet i forbindelse med kommunens budgetlægning. Desuden har man inddraget overførselsmidler fra 2021 til 2022, som først var bevilget. Resultater er, at man mangler ca. 400.00 kr., som skulle være uddelt i november. Praktisk betyder det, at foreninger har fået afslag på tilskud til energi- og miljørenovering. I 2023cer der således ingen penge til tilskud til klubhusene, hvilket betyder, at disse ikke kan få tilskud, såfremt der sker pludselige skader. Foreninger med egne klubhuse er således uden for hjælpemulighed modsat alle andre anlæg og idrætsbyggerier i kommunen.

SIS tager kraftigt afstand fra først at bevilge midler og dernæst fratage dem igen, SIS er af denne grund bekymret for, hvad der skal ske fremover med klubhusenes vedligehold.

SIS sender henvendelse til kommunen herom.

 1. Talent puljen v. Ove Boenæs. Der er en enkelt ansøgning fra SG tumblere, to talenter har været i Bulgarien. SIS bevilger støtte til de to tumblere.
 2. Nyt fra
 3. Formanden har været til drøftelse med forvaltningen i forhold til besparelser på vores område.

Orientering om renovering af tennishallen, tidsplan, genåbning medio marts 2023

Der afholdes Repræsentantskabsmøde 27.3.2023, det overvejes, om der skal inviteres en gæstetaler.

 1. FOU, Jan Find har orienteret under pkt. 4 og 5
 2. Eliteråd, der har ikke været møde
 3. Haludvalg, der er valgt FU, formand Frank Muller-Bøgh, Martin fra Ollerup hallen og Bjarne fra Tåsingehallen.

Der er bekymring for de stigende energiudgifter, CETS har beregnet en stigning på 11.2 mill. kr i 2023

 1. intet under dette punkt
 2. Møderække, 23.1.2023, 7.3.2023 og repræsentantskabsmøde 27.3.2023

Mødet afsluttedes med julefrokost.

Charlotte, 1.12.2022