Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde i SIS den 6. maj 2014

 

Bestyrelsesmøde i SIS, tirsdag den 6. maj  i Thurø Sejlklubs lokaler

Referat

 

Til stede: Peter Bang, Erik Jørgensen, Preben Juhl Rasmussen, Ove Boenæs, Ib Oldrup, Bent Pedersen, Jacob Just, Michael Jensen, Jan Find Petersen, Herdis Linde Jensen, Jørn Hansen, Birgit Sørensen, Per Nielsen i stedet for Henning Vigsø, Niels Kildelund

 

Afbud:   Charlotte Troensegaard, Anders Jensen

 

Dagsorden:

 

1.Godkendelse af dagsorden

 

Dagsorden godkendt

 

2. Referat fra Formandsmødet

 

Positivt møde – skulle gerne følges op af handlinger.

Formændene for SIS v.Peter Bang og Haludvalget v/Frank Müller Bøgh afholder 2 årlige   møder med formanden for BEK-udvalget Henrik Nielsen og formanden for Folkeoplysningsudvalget Jan Find Petersen samt forvaltningens chef Morten Refshauge.

Samarbejdsaftalen mellem SIS og Kommunen tages op til revision og tilrettes faktiske forhold.

Fra januar 2015 gennemføres et budgetforløb, således at foreninger har mulighed for input til SIS-ønsker inden den politiske budgetbehandling finder sted. Såvel egentlige budgettal som temaer kan indgå i forløbet.

Folkeoplysningsudvalget foretager en revidering af pjecen vedrørende betingelser for at søge tilskud til foreningerne.

 

3. Henvendelse fra Sport og Study Svendborg

 

Projektbeskrivelse for Svendborgs deltagelse i HC Andersen City Games i 2015 blev fremlagt. Frist inden 26/6-2014

SIS er positiv for muligheden, en god ide, men der er ingen økonomiske midler i SIS-regi. Oplægget lægges på hjemmesiden og sendes ud til foreningerne.

Niels Kildelund foreslog, at man på et senere tidspunkt skulle se på, om Svendborg selv kunne afholde et arrangement.  

 

4. Nyt fra Forretningsudvalget

 

Ansøgninger til Talentpuljen:

Vejstrup Efterskole – ny fremsendelse

Thurø Idrætsforening: U 12 piger deltagelse uofficielle DM 11 prs. pr. deltager kr. 500,-

Thurø Idrætsforening: U 12 – afslag

Svendborg Gymnastikforening:  Emil Frederiksen EM Tumbling Portugal kr. 1.500,-

Thurø Windsurfingklub: Rasmus stævne, afslag

  

Drøftelse omkring fordeling af de sidste restmidler fra vor pulje -Årets Idrætskommne.

Ansøgningsmuligheden lægges på hjemmesiden

Skrivelse modtaget omkring ønske om ny Hal ved siden af Rantzausminde Hallen. Vi hører

nærmere

 

5. Nyt fra Forvaltningen

 

Puljen til lokale initiativer havde sidste frist 30.4. Modtaget 38 ansøgninger

Sport Study har søgt 3 mill. i Mærsk Fonden til uddannelse af idrætslærere

 

6. Nyt fra Folkeoplysningsudvalget

 

Formanden for Folkeoplysningsudvalget orienterede om følgende:

Folkeoplysningsudvalget har netop vedtaget oprettelse af en pulje, som kan søges af foreningerne til samarbejde eller indgåelse af partnerskab. Udsendes i løbet af maj måned til foreninger og kommer på hjemmesiden

Udbetaling af lokale- og medlemstilskud er desværre meget forsinket fra Forvaltningen, men kan forventes udbetalt i løbet af maj måned. Foreninger, der har overskredet beløbsstørrelsen til nødvendigt vedligehold uden forhåndsgodkendelse, vil blive bedt om indsendelse af bilag. Herefter vil Folkeoplysningsudvalget tage stilling til en mulig udbetaling. Det er særdeles vigtigt, at man i foreningerne læser tilskudsbetingelserne meget nøje samt overholder de opstillede betingelser.

Stenstrup IF arbejder med etableringen af et foreningsfitness-lokale i deres nye klubhus og søger således om lokaletilskud hertil. Sagen behandles på Folkeoplysningsudvalgets møde i juni 2014.

Herdis Linde Jensen indtræder i Folkeoplysningsudvalget pr. 1.7.2014 som personlig valgt suppleant for Jacob Just, der har fået arbejde i Belgien i de kommende år.

 

    7. Åben for Tilføjelser

Ingen

 

8. Meddelelser og 9. Eventuelt

 

  SIS ved Niels Kildelund har fået næstformandspost i Eliterådet

Grønne udvalg – evalueringsmøde den 26/5-2014.

 

 

Næste møde, den 19. juni – stedet ikke aftalt

 

Referat

Ib Oldrup