Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde i SIS mandag den 13. september 2016

 

Mandag den 13. september 2016 kl. 17.00 Svendborg Golf Klub 

Tilstede:   Preben Juhl Rasmussen, Jørn Hansen, Ove Boenæs, Ib Oldrup, Jan Find Petersen, Herdis Linde Jensen, Karin Olsen, Charlotte Troensegaard, Birgit Sørensen, Michael Bisbo, Michael Jensen, Elise Hansen, Jacob Kramer under punkt 1+2.

Afbud:  Bent Pedersen, Niels Kildelund, Anders Jensen

Dagsorden:

1.       Godkendelse af dagsorden/Eventuelle tilføjelser. – PJR
Beslutning: Dagsordenen godkendt – dog tilføjelse punkt 2

 

2.       Svendborg Sportsakademi – orientering/JK

Sten Kaj Larsen er ansat som koordinator-mentor i Sportsakademiet indtil sommerferien 2017.

Torsdag den 22.9 er der infomøde for ledere og trænere

Fredag den 30.9 er der møde for atleter og forældre

Invitationerne lægges ud på SIS hjemmeside og der arbejdes på en brochure med nærmere information til foreninger og atleter.
3.       Orientering fra Svendborg Svømmeklub /PJR
Svømmestadion med internationale konkurrencemål.
Carsten Kallesøe fremsender projektbeskrivelse om Svendborg Svømmestadion.
Projektet omfatter opførelse af et nyt svømmestadion med bassiner og faciliteter i internationale konkurrencemål til afvikling af langbane svømme- og udspringsstævner og med en samlet plads til 1000 tilskuere.
Projektet og tegning er vedlagt i bilag.
Beslutning: Orienteringen taget til efterretning
4.       Til orientering borgmesterbrev
Svendborg Kommune byder ind på opgaven BEVÆG DIG FOR LIVET- kommune.
Borgmesterbrev er vedlagt i kopi.
Beslutning: Brevet falder i god tråd med SIS-ønsker og det anbefales, at der arbejdes videre med opgaven.
5.       Svendborg Kommunes Idrætspolitik 2017 – 2022/JFP
Forslag til Svendborg Idrætspolitik 2017 – 2022.
Politikken er indstillet til godkendelse af SIS og Folkeoplysningsudvalget uden bemærkninger.
EBK-udvalget behandlede politikken den 8. september 2016.
Drøftelse om opstart på handleplaner til idrætspolitikken.
Se vedlagte bilag. Forslag til handleplaner er indskrevet i højre side på dokumentet.
Beslutning: JFP gav bestyrelsen information om, hvorledes processen med udarbejdelse af handleplaner skulle foregå. Bestyrelsen blev bedt om input til handleplaner for de forskellige områder i politikken.
6.       Svendborgs Kulturkanon
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget har igangsat debat om, hvordan kulturkanonen for Svendborg kan begejstre og skabe samhørighed.
I den forbindelse forespørges SIS om, hvilke idrætsområder der skal i spil – her tænkes historisk og/eller med særlig værdi.
Det er ikke særligt nemt, men der ønskes input fra SIS.
Læs nærmere og få inspiration i vedlagte bilag.
Beslutning: Det er svært at fremhæve nogle eliteklubber og ikke breddeklubber, når SIS har en bred foreningsskare med stor mangfoldighed og mange klubber har en lang historisk, idrætslig baggrund og er værdifulde som kulturbærere for lokalområdet. SIS giver tilbagemelding på henvendelsen.

Debatmødet er den 29.9.kl. 19,00 på Svendborg Bibliotek

 

7.        Budget 2017/JFP
Orientering ved Jan Find Petersen og Preben Juhl Rasmussen

JFP gav en orientering omkring konsekvenserne for idrætten når der p.t. drøftes et sparekatalog fra Svendborg kommune i størrelsesorden 25/30 mill., heraf forslag til besparelser på Idrætsområdet på kr. 650.000 i 2017 og 800-900.000 i overslagsårene. JFP og PJR informerede om formøde i formandsgruppen med Frank Müller Bøgh forud for SIS mødet.

 

SIS indstiller, at der ikke sker besparelser, idet sådanne vil få store konsekvenser for foreningerne – SIS ønsker et møde med borgmester Lars Erik Hornemann, viceborgmester Henrik Nielsen og 2. viceborgmester Bo Hansen for at klarlægge de vilkår, det vil skabe for det frivillige arbejde i klubber/foreninger. Mødet skal holdes inden næste møde i EBK -udvalget den 12. 10, hvor udvalgets besparelseskatalog i forhold til budget-2017 skal drøftes.

 

8.       Foreningsudvikling. /JFP/EH

Følgende foreninger har indtil nu tilmeldt sig:
Egense/Rantzausminde Idrætsforening

Svendborg Gymnastikforening

Svendborg Skyttekreds

Svendborg Sund Sejlklub

Svendborg Taekwondo klub

Svendborg Tennisklub
Tåsinge Gymnastik

 

Der er fortsat muligt for foreningerne af melde sig til løbende ved henvendelse til Elise Hansen.
9.       Nyt navn til SIS
De indkomne forslag og evt. nyt LOGO præsenteres på næste møde af AJ.

Sendes til Forretningsudvalg og Bestyrelsen inden mødet.

 

10.   Nyt fra Kultur og Fritid / EH.

Der er modtaget henvendelse fra Wannasport om at komme og præsentere et nyt værktøj for foreningerne. Indbydes til næste møde.

Kan ses på nettet under : htpp://about.wannasport.dk/kommuner/

 

EH opfordrede endnu engang foreningslivet til at deltage på Frivilligdagen lørdag den 24. sept. som afholdes på Tåsingeskolen, der er tilrettelagt et spændende program.

Brochure uddelt.

 

11. Nyt fra FU – PJR/OB
Ingen ansøgninger til Talentpuljen til behandling.

 

12.Nyt fra FOU – JFP

Kort orientering om tildeling af flere timer til Gudme Svømmeklub.
13.   Nyt fra Eliterådet

Intet nyt
14.   Eventuelt

Intet
Næste møde 11. oktober – GOG Arena.
Referat

Ib Oldrup