Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde i SIS – Oktober 2022

SIS bestyrelsesmøde tirsdag d. 25.10.2022 i Svendborg Idrætscenter.
Til stede: Karin Olsen, Heidi Bruun, Ove Boenæs, Ib Oldrup, Jan Find Petersen, Herdis Linde Jensen,
Bente Skytte, Hans Ole Olsen, Rico Busk, Jens Pedersen og Charlotte Troensegaard.
Afbud: Preben Juhl Rasmussen, Jacob Kramer, Henrik Dyrebjerg og Brian Lorenzen
1. Formanden bød velkommen og dagsorden blev godkendt
2. SIS referat af møde 12.09.2022 blev godkendt
3. ”Danske Idrætsråd og Samvirke” er nystiftet.SIS søger om optagelse v. Karin Olsen
Kontingent 1500 kr/ år
4. Valg af repræsentanter til fag-jury til Prisfesten januar 2023.
Karin Olsen. Bente Skytte og Rico Busk blev valgt
Frist for at foreslå kandidater er 9.11.2022
Første møde i fag-jury afholdes 22.11.2022
5. Der ønskes forslag til temaer til Focus puljen
SIS foreslår:
Rekruttering af medlemmer
Udeliv – gåture – ernæring
Fællesskaber på tværs
6. Der er to ansøgninger til Talentpuljen v. Ove Boenæs
Det drejer sig om Caroline og Anne Mouritsen, som har vundet DM i U19 rækken.
Der ansøges om støtte til aktiviteter i 2022/2023.
Talentpuljen støtter disse aktiviteter.
7. Tennishallen v. Karin Olsen
a. Der arbejdes p.t på et projekt til istandsættelse af tennishallen, p gr a nedstyrtningsfare
b. Tennisklubberne forsøger at klare sig gennem sæson 2022/23, skum, spil ude og padel
VST har søgt FOU om tilskud på kr 38.000 til spil i Marienlystcentret Odense, frem til
1.1.2023
8. Nyt fra
a. Formand v. Karin Olsen
Har deltaget i Prisfest-møde med styregruppen.
Prisfesten afholdes på Ollerup Musikefterskole.
b. FOU v. Jan Find Petersen
Idrætspolititikken skal revideres for den kommende 5-års periode. Forventes at kunne
være klar medio 2023.
Der forventes afholdt kick-off møde ultimo november 2022.
Jan Find orienterede om de tildelte midler til Kultur-og fritidsudvalget ”Unges mentale
sundhed”, hvor SPULT er nævnt som mulig aktør.Kultur-og Fritidsudvalget beslutter, hvorledes de tildelte midler på kr. 515.000 skal
udmøntes på dets kommende møde i november.
Karin Olsens suppleant, skal godkendes af Kommunalbestyrelsen
c. Eliteråd v. Karin og Heidi
Ny aftale er på plads med Team Danmark
d. Intet nyt fra adminstrationen
e. St. Haludvalg v Henrik Dyrebjerg og Karin Olsen
Udvalget arbejder pt på forslag til nye betalingssatser mv. Disse vil efterfølgende blive
sendt i høring i relevante organer.
Det foreslås at hallejen stiger fra kr 60 / timen til kr 62,50/ timen, forslag sendes til
høring i de relevante organer.
9. Evt.
Hans Ole Olsen efterlyser hjælp til foreningerne i forbindelse med de stigende
energiudgifter. Opmærksomhedspunkt.
10. Næste møde 29.11.2022, kl. 17.00, Julemøde

Charlotte, 26.11.2022