Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat fra bestyrelsesmøde i SIS den 22.01.2018

 

 

Tilstede: Preben Juhl Rasmussen, Jørn Hansen, Ib Oldrup, Jan Find Petersen, Bent Pederseb, Herdis Linde Jensen, Michael Bisbo, Karin Olsen, Charlotte Troensegaard, Birgit Sørensen, Jacob Kramer, Anders Jensen, Niels Nildelund, Bjarne Abildtrup

Afbud: Ove Boenæs

 

 Dagsorden:

1.Godkendelse af dagsorden og eventuelle tilføjelser – PJR
Dagsorden godkendt.

 

2.Svendborg Sportsfestival 2018 –  JFP/CT/IO/JK/PJ

Præsentation af projektledere til Svendborg Sportsfestival udsat

Et godt ansættelsesforløb, 2 ansat på hver 20 timer ugentligt, Jesper Nøhr Bertelsen fra 2.1.18 og Martin Brems fra 15.1.18. De sidder begge i SG huset og arbejder primært  tirsdag og torsdag.

Styregruppemøde afholdt om det videre forløb og rammerne lagt. Orientering givet om forløbet indtil nu.

JFP orienterede om møde med Kulturelt Samråd, som kan se de visioner, der er i projektet.

 

3.Forberedelse af repræsentantskabsmøde i SIS mandag den 19/03 – 2018 – PJR

Svendborg kommune lægger lokaler til, med start kl. 18,00  til slut kl.21,00.

Indbydelse og Regnskab for 2017 udsendes til klubberne pr. email, jvfr. Vedtægterne

Ingen dagsbladsannonce. Mødet annonceres i Sydfyns kalenderen.

Revision af vedtægter

-ændring af navn

– antal bestyrelsesmedlemmer, vælges 7 i lige år og 7 vælges i ulige år. Valget er for en 2-årig periode, der vælges 2 suppleanter for en 1-årig periode.

På valg i 2018 :  Ove Boenæs, Herdis Linde Jensen, Birgit Sørensen, Charlotte Troensegaard, Jacob Kramer, er alle villige til genvalg. Michael Bisbo ønsker ikke genvalg.

Evt. præsentation af de nye projektledere af Sportsfestivallen

Ingen foredragsholdere. Der vil være nok i de indlæg, der præsenteres på Repræsentantskabsmødet

 

4.”Bevæg Dig For Livet Visionskommune” høringssvar vedr. forhandlingsnotat. JFP+PJR                        

Svendborg Kommunes forhandlingsnotat, orientering givet omkring færdigbehandling og godkendelse.

JFP orienterede vedr. indholdet i Forhandlingsnotatet bl.a. med tolkning af antal medlemmer i klubberne, konsekvenser ved ændring af 25 års reglen. Der skal skrives høringssvar.

Det påpeges, at projektet ikke må blive et bestillingsarbejde til foreningerne.  Disse er  booket af  mange andre projekter. Bevæg dig for livet bør være et  katalog  af  tilbud  med  medfølgende   konsulenttilbud   i  form af praktisk arbejde til de deltagende foreninger.

SIS og Folkeoplysningsudvalget indgår i det videre arbejde sammen med DGI og Svendborg Kommune, mange områder kan tages op til drøftelse.

 

5.Drøftelse af henvendelse fra Svendborg Golfklub vedr. reduktion af kommunalt tilskud

Bestyrelsen gav Forretningsudvalget mandat til at arbejde videre med sagen, for at afhjælpe den situation som golfklubben er havnet i.

 

6.Nyt fra FU – OB/PJR

Ansøgninger til kursuspuljen  fra 2017, ca. 100 stk. modtaget, forventes behandlet i udvalget i februar 2018, og herefter kan midlerne fordeles til klubberne.

Ansøgning til talentpuljen fra GOG vedrørende to U-18 hold, drenge og piger. Tildelt kr. 1000,- pr. deltager.

Ansøgning til Lånekassen. Godkendt kr. 75.000 til Thurø Sejlklub

 

7.Nyt fra Eliterådet – NK + PJR

Orientering fra møde i Thurø Sejlklub, mandag 4. dec.

Finn Olsen fratræder som formand, ny bliver Lars Erik Hornemann.

Klubudvikling i bestyrelserne i klubberne er i gang, jvfr. Team Danmark aftalen.

Thurø Sejlklub er færdig,

Ved genforhandling af Teamdanmark aftalen kunne der være behov for et møde.

 

8.Nyt fra FOU – JFP

Der er konstituerende møde torsdag den 25. januar i Folkeoplysningsudvalget.

125 klubber har nu adgangskoder til fondsdatabasen UpFrontNet og 57% af idrætsforeningerne bruger den.

40% har udformet ansøgninger og 1/3 af disse har får penge fra de ansøgte fonde. SIS indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at abonnementet på UpFrontNet fortsættes i 2018.

Nye politikere i Folkeoplysningsudvalget:

Lars Erik Hornemann

Steen Tinning

Anne Kristine Olsen

 

Der ud over er nyvalgte:

Mads Frederik Medelbye fra AOF

Henrik Flæytrup fra Foto for sjov

 

9.Nyt fra Kultur og FritidBA

Ansat som projektleder L. 2021 – Mikkel Harritslev

Ny Kultur og Fritidskonsulent skal ansættes

Der arbejdes på at kunne lave en fritids/idrætsmødekalender efter tidligere henvendelse fra SIS

Der arbejdes i CETS effektiviseringsprojektet omkring besparelser i fremtiden og dette kan berøre foreninger i kommunale lokaler. En genhusning i ikke kommunale lokaler vil belaste Folkeoplysningsudvalgets lokaletilskudspulje i markant grad.

 

10.Forslag til mødedatoer i 2018

Godkendte datoer:

Mandag den 19. februar
Mandag den 19. marts – Repræsentantskabsmøde (husk efterfølgende konstituerende møde)

Efter repræsentantskabsmødet fastsættes møder for resten af året.
11.Eventuelt
Ingen kommentarer