Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat fra bestyrelsesmøde i SIS den 4. december 2014

Bestyrelsesmøde i SIS onsdag den 4. december 2014 kl. 17,00 i

Borgerforeningen

 

REFERAT

 

Til stede: Peter Bang, Erik Jørgensen,  Preben Juhl Rasmussen, Ib Oldrup, Bent Pedersen, Herdis Linde Jensen, Birgit Sørensen, Charlotte Troensegaard, Michael Jensen, Elise Hansen, Niels Kildelund, Anders Jensen, Jan Find Petersen

 

Afbud: Ove Boenæs, Jørgen Hansen

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

2. Kursuspuljen

Nyt udsendt udkast til retningslinier for ydelser fra Kursuspuljen blev gennemdrøftet. Et mindre udvalg fra bestyrelsen har set på de nuværende vilkår. Der var et ønske om ændring af vilkårene, bl.a. kommet fra foreningerne, om muligheden for selv at udbyde samt afholde kurser i fællesskab med en eller flere foreninger. Efter præsentationen d.d. vil retningslinierne blive finpudset og præsenteret på førstkommende bestyrelsesmøde og det er intentionen, at år 2015 bliver et forsøgsår. Der er også stadig mulighed for, at SIS igen påtager sig rollen og arrangerer kurser af forskellig karakter for idrætsforeningerne.

 

3. Idrætsfest/Repræsentantskabsmøde

Inden mødet var udsendt udkast til ny form for Repræsentantskabsmøde og Idrætsfest for 2015. Arrangementerne blev præsenteret for bestyrelsen og godkendt. Forslagene skulle ligge indenfor den aftalte beløbsramme. Forslagene afventer kommunal accept.

Der udsendes som tidligere år Nyhedsbrev til klubberne først i den kommende år, senest dato for stof til skrivelsen er aftalt til 3. januar, stof leveres af SIS Peter Bang, Folkeoplysningsudvalget Jan Find Petersen, Svendborg Kommune Morten Refsgaard og Elise Hansen.

 

4. Mødedatoer 2015

Inden repræsentantskabsmødet er aftalt:

mandag den 26. januar og tirsdag den 24. februar

 

Dato for Repræsentantskabsmødet 2015 er ikke endelig fastsat men forventes afholdt  i sidste halvdel af marts måned.

 

 

5. Nyt fra forretningsudvalget

Danskernes Idrætspris – SG er kommet i finalen

Ansøgninger til Talentpuljen:

Bokseklubben Rollo, unge boksere deltagelse i Vestjysk Box Cup kr. 2.500,-

Bokseklubben Rollo, unge boksere deltagelse i Hancock Box Cup kr. 2.500,-

SfB U17 spiller i 17 Divisionen tilskud til forøgede udgifter 16 prs. kr. 750,- pr deltager

SfB U15 spillere i DBU´s Talentudvikling forøgede udgifter 19 prs. kr. 750,- pr. deltager

Svendborg Badmintonklubs ansøgning om midler til Talentarbejde, drøftes nærmere med klubben. Forretningsudvalget tager kontakt om evt. udbetaling efter uddybende bemærkninger. Bestyrelsen orienteres på næste møde.

Ansøgning fra Svendborg Badmintonklub og Thurø Sejlklub behandles på næste møde. Disse ansøgninger er henvendelse om midler til talentarbejde.

 

6. Nyt fra Forvaltningen

Elise har holdt møder med foreningerne i Gudme, Gudbjerg og Hesselager. Ønsker oprettelsen af en Fælles Fritidsportal der bl.a. kunne bruges af nye borgere.

Konklusion: Det  har været et godt møde. Nye tiltag kunne igangsættes på tværs af de lokale foreninger.

 

7. Nyt fra Folkeoplysningsudvalget

Budgettallene for 2015 – alle forslag til besparelser blev fjernet.

Kirkeby Idrætsforening – har fået tilsagn om lokaletilskud til den nyoprettede KIF boxen Sundhed og Motion.

Idrætsforeningerne, der får tildelt kommunale lokaler kan ikke forvente, at disse er eller vil blive udstyret med rekvisitter til aktiviteten.

Det er vedtaget, at folkeoplysende foreninger ikke længere skal betale for overnatning i kommunale lokaler. Der vil blive opkrævet depositum i forbindelse med overnatning.

Der er udsendt materiale til klubber m. delvis momsfritagelse  om tolkning af momsreglerne.

 

8. Åben for tilføjelse

Intet at bemærke

 

9. Meddelelser

Intet at bemærke

 

10. Eventuelt

De små foreninger har det vanskeligt i lokalsamfundet  bl.a. på grundlag af sammenlægning af skolerne. Kulturlivet omkring lokalsamfundet hænger i en løs tråd. Skolerne skal hjælpe med samarbejde på tværs og være opmærksom på det frivillige foreningsarbejde.

Næste møde mandag den 26. januar 2015

 

Referat Ib Oldrup